Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kaT-Tharsis

 

Laatste aanpassing: 17 maart 2023

 

Artikel 1: definities

De volgende termen hebben de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  1. Gebruiker
   de Gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de Gedragstherapeut.
  2. Gedragstherapeut
   de Gebruiker die schriftelijk de door de Klant gegeven Opdracht accepteert en in opdracht van de Klant onderzoek verricht en/of een Gedragstherapeutische behandeling instelt en/of adviezen geeft en/of andere diensten verleent m.b.t. het gedrag van katten.
  3. Opdracht
   de overeenkomst van Opdracht voor dienstverlening in de zakelijke en persoonlijke sfeer waarbij de Gedragstherapeut zich verbindt jegens de Klant onderzoek te verrichten en/of een Gedragstherapeutische behandeling in te stellen en/of adviezen te geven en/of andere diensten te verlenen ten behoeve van de kat(ten) van die Klant met betrekking tot hun gedrag.
  4. Gedragstherapeutische behandeling
   het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant inzake de uit te voeren therapie.
  5. Opdrachtgever
   de Klant die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze met de Gedragstherapeut een overeenkomst aangaat en daarbij de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
  6. Klant
   eigenaar van het dier die Gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe Opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn/haar dier. Of de organisatie of persoon in wiens opdracht de Gedragstherapeut diensten verleent.
  7. Contractperiode
   de overeengekomen duur van de Opdracht in de vorm van één of meer (vervolg)afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke mondelinge of schriftelijke Opdracht die door de Klant is gegeven en door de Gedragstherapeut schriftelijk is aanvaard.
  2. Deze algemene voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant (indien beschikbaar), zelfs indien die laatste het tegenovergestelde bedingen.
  3. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met derden die door Gebruiker worden ingeschakeld.
  4. Eventuele aanvullingen of afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen tot het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd of tussen partijen anders is overeengekomen.
  2. De door de Gedragstherapeut gemaakte aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
  3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
  4. De overeenkomst van Opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het verrichten van onderzoek en/of vaststellen van een eerste diagnose, van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van de Klant in het uitvoeren van de therapie en/of het geven van adviezen en/of verlenen van diensten met betrekking tot De Gedragstherapeut is slechts aan een aanbieding gebonden indien de aanvaarding daarvan door de Klant schriftelijk of mondeling wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
  5. Opname in het agenderingssysteem van de Gedragstherapeut geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot Opdracht als bewijs.
  6. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om het sluiten van een overeenkomst van Opdracht ten aanzien van een aan hem/haar ter behandeling aangeboden dier te weigeren en/of om slechts onder bepaalde – nader te specificeren – voorwaarden aan te nemen.
  7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn inclusief BTW en exclusief reis- en parkeerkosten en eventuele bijkomende kosten zoals o.a. verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  8. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig die afwijkende aanvaarding tot stand tenzij Gebruiker anders aangeeft.

 

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst

  1. De tussen de Gedragstherapeut en Klant gesloten overeenkomst van Opdracht leidt niet tot een resultaatsverbintenis, maar tot een inspanningsverbintenis van Gedragstherapeut tot het leveren van een gedegen en vakkundig advies. De Gedragstherapeut voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en best vermogen en met de vakkennis, kunde en zorgvuldigheid die van hem/haar mogen worden verwacht. Een bepaald resultaat kan echter nooit worden beloofd aangezien de therapie zelf afhangt van vele verschillende factoren.
  2. De Gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de Opdracht uit te voeren conform de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat die noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Gedragstherapeut op te volgen.
  6. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de Gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de Gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de Klant, het dier, de Gedragstherapeut en de omgeving.
  7. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Gedragstherapeut worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
  8. De aanwezigheid van ziektes en/of mogelijk besmettelijke aandoeningen voor mens en/of dier bij één of meerdere van de dieren van de Klant dient, indien bekend bij de Klant, voorafgaand aan het consult aan Gedragstherapeut gemeld te worden. Indien pas na consult of ander bezoek van Gedragstherapeut bekend wordt dat bij de Klant een ziekte of besmettelijke aandoening heerst, dient de Klant dit binnen 24 uur na bekend worden van dat feit te melden aan de Gedragstherapeut. Bij het overschrijden van die termijn is de Klant verantwoordelijk voor mogelijke ziekte of schade bij mens of dier, veroorzaakt door het niet binnen de gestelde termijn op de hoogte stellen van de Gedragstherapeut.

 

Artikel 5: contractduur, verlenging en beëindiging van de overeenkomst

  1. De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor de duurtijd van de gekozen formule, geldend vanaf de schriftelijke acceptatie door de Gedragstherapeut van de door de Klant gegeven Opdracht en eindigend na het consult (bij advies) of de opvolgingstermijn (bij traject) zoals gedefinieerd in de verschillende formules. De termijn van de overeenkomst heeft betrekking op de oorspronkelijke hulpvraag van de Klant aan de Gedragstherapeut en kent een maximale duurtijd van 4 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de Contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
  3. Verlenging van de Contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
  4. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk. Dat kan o.a. het geval zijn wanneer:
   1. de Kat die ter behandeling werd aangeboden, overlijdt;
   2. de Klant dat uitdrukkelijk verzoekt;
   3. de Gedragstherapeut van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden aangenomen dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
   4. de Gedragstherapeut van mening is dat het vertrouwen tussen Klant en Gedragstherapeut in ernstige mate is verstoord.
  5. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
   1. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
   2. de Klant (voorlopige) surséance (uitstel) van betaling wordt verleend;
   3. de Klant bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
   4. de Klant handelt in strijd met het recht;
   5. de Klant overlijdt.
  6. Indien de overeenkomst van Opdracht voortijdig wordt beëindigd, dan zal:
   1. bij eenzijdig verzoek van Gedragstherapeut om de overeenkomst van Opdracht tussentijds te beëindigen, de Gedragstherapeut (alvorens daartoe over te gaan) de Klant informeren en zijn/haar motivatie aan de Klant uiteenzetten, tenzij dat niet of niet tijdig mogelijk is;
   2. de Gedragstherapeut in bovenstaand geval de overeengekomen vergoeding pro rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Klant in rekening brengen, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden, dat naar beoordeling van de Gedragstherapeut.
   3. de betalingsverplichting van kracht blijven indien de Klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, conform lid 6.11.

 

Artikel 6: vergoedingen

  1. Ter zake van de uit hoofde van de Opdracht door de Gedragstherapeut te verlenen diensten heeft die laatste aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.
  2. Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
  3. De Gedragstherapeut stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn/haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden.
  4. De Klant is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen die door de Gedragstherapeut in rekening worden gebracht voor de door de Gedragstherapeut verrichte werkzaamheden.
  5. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Gedragstherapeut de Klant daarover van te voren inlichten.
  6. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Gedragstherapeut in geval van lid 6.5 aangeven in hoever de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dat honorarium tot gevolg heeft.
  7. In afwijking van lid 6.5. zal de Gedragstherapeut geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of de aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Gedragstherapeut kunnen worden toegerekend.
  8. De vergoeding dient uiterlijk op de dag van het consult te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  9. Deelbetalingen van de vergoeding voor Gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de Gedragstherapeut.
  10. Afwijkingen op de tarieven zijn slechts toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden en na schriftelijk akkoord van de Gedragstherapeut. Voor de redenen tot afwijking kunnen de nodige bewijsstukken worden opgevraagd. De bewijzen worden vertrouwelijk behandeld en dienen enkel ter kennisgeving.
  11. Annulering door de Klant van gemaakte afspraken zal door de Gedragstherapeut aanvaard worden.
   1. Indien Klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de volledige betalingsverplichting van kracht.
   2. Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueer
  12. Aanvraag tot uitstel door de Klant van gemaakte afspraken zal door de Gedragstherapeut aanvaard worden.
   1. Bij een aanvraag tot uitstel van een gedragsconsult 5 dagen of meer voor aanvang van de betrokken afspraak, zijn er geen extra kosten verschuldigd.
   2. Wanneer de afspraak op minder dan 5 dagen voor aanvang wordt uitgesteld, zijn de volgende supplementaire kosten verschuldigd, behalve indien anders overeengekomen met de Gedragstherapeut:
    1. Bij een aanvraag tot uitstel van een gedragsconsult tussen 4 dagen en 1 dag voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt een supplementaire kost van 10% van de vergoeding voor een (vervolg)gedragsconsult in rekening gebracht (zonder reis- en parkeerkosten).

    2. Bij een aanvraag tot uitstel van een gedragsconsult op minder dan 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt een supplementaire kost van 50% van de vergoeding voor een (vervolg)gedragsconsult in rekening gebracht (zonder reis- en parkeerkosten).

  13. Indien de Gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend. De afspraak zal in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk opnieuw worden ingepland. 
  14. Indien de Klant in gebreke blijft van de betaling binnen de daarvoor gestelde termijn in lid 6.8. dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij langdurig openstaan van het verschuldigd bedrag (langer dan 2 maanden) kan een incassobureau ingeschakeld worden en komen de kosten daarvan voor rekening van de Klant.
  15. Daar kaT-Tharsis de BTW-vrijstellingsregeling als kleine onderneming geniet, worden er niet automatisch facturen opgemaakt. Indien nodig kan op eenvoudige mondelinge of schriftelijke aanvraag een factuur worden opgesteld.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid

  1. De Gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de Klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Gedragstherapeut in alle redelijkheid zijn/haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
  2. De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de Gedragstherapeutische behandeling.
  3. Deelname door de Klant aan de Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
  4. Het sluiten van een (overeenkomst van) Opdracht, laat geheel onverlet het risico aansprakelijkheid van de Klant en/of derden voor door het dier aangerichte schade.
  5. De consultaties vinden plaats op eigen risico van de Klant. De Gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (materieel en/of lichamelijk), verlies of diefstal opgelopen op het terrein van de klant of op een ander adres voor, tijdens of na een consult.
  6. De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij/zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor de Gedragstherapeut kenbaar behoorde te zijn.
  7. De informatie die de Gedragstherapeut geeft over medische problemen mag nooit gezien worden als vervanging van een consult bij een dierenarts.

 

Artikel 8: geheimhouding

  1. De Gedragstherapeut zal alle hem/haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dat voortvloeit uit de aard van de informatie. Mededelingen aan derden worden slechts na overleg met de Klant gedaan en uitsluitend wanneer de Gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de Klant en de kat of de omgeving daarmee gediend zullen zijn.
  2. De Gedragstherapeut zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de Klant.

 

Artikel 9: intellectuele eigendom en auteursrechten

  1. De Gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
  2. Alle door de Gedragstherapeut verstrekte verslagen, handouts, rapporten, therapieplannen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de Gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gedragstherapeut verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

 

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, uitgeleende camera of voerpuzzels etc. welke uitgeleend worden onder borgstelling, blijven eigendom van de Gedragstherapeut tenzij daar schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
  2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

Artikel 11: teruggave ter beschikking gestelde zaken

  1. Indien de Gedragstherapeut aan de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Klant gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant die verplichting niet nakomt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening.
  2. Indien de Klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 11.1 genoemde verplichting, heeft de Gedragstherapeut het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Klant te verhalen.
  3. De Klant is aansprakelijk voor schade aan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

 

Artikel 12: klachten / geschillen

  1. Vóór het aangaan van de overeenkomst dient de Klant zich op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Die zijn opgesteld met het oog op een goede samenwerking. Op klachten over de algemene voorwaarden wordt niet ingegaan.
  2. De Klant is verplicht om de door de Gedragstherapeut te verrichten prestatie en/of te leveren zaken of medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Klant dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Klant kenbaar zijn geworden, schriftelijk aan de Gedragstherapeut te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Gedragstherapeut ter zake enig gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
  3. Indien de Gedragstherapeut de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Gedragstherapeut te allen tijde het recht om:
   1. indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten; of
   2. het door de Klant verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van de Gedragstherapeut.

 

Artikel 13: toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  1. Op alle overeenkomsten van Opdracht tussen Gedragstherapeut en Klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Gedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
  4. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Gedragstherapeut. Die beslissingen zijn bindend.
  5. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat die geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waaronder Gedragstherapeut ressorteert.

 

Artikel 14: wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van kaT-Tharsis. Daar staat steeds de meest recente versie, aangegeven door het versienummer en de datum.
  2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

© 2023 / kaT-Tharsis