Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring kaT-Tharsis

 

Laatste aanpassing: 17 maart 2023

 

Artikel 1: algemeen

kaT-Tharsis wil uw persoonlijke gegevens niet misbruiken of gebruiken voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn. Privacy wordt zeer ernstig genomen. We gaan vertrouwelijk met uw persoonlijke informatie om en hechten veel belang aan de bescherming ervan.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u gebruiken en waarom. We leggen u uit welke maatregelen we nemen om uw gegevens optimaal te beschermen. Ook vertellen we wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verzamelen.

Samengevat leest u in deze privacyverklaring dat:

  • wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
  • het verzamelen en verwerken beperkt is tot de gegevens die minstens nodig zijn voor het beoogde doel;
  • wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens niet doorgegeven worden aan derden tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • wij u uitdrukkelijk willen wijzen op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en wij die ook respecteren.

Daarbij conformeert kaT-Tharsis zich aan de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Artikel 2: identiteit en contactgegevens

Handelsnaam

kaT-Tharsis

Adres

Lindestraat 2

2300 Turnhout

België

Website

www.kat-tharsis.be

E-mail

info@kat-tharsis.be

Ondernemingsnummer

0891.485.329

Verwerkingsverantwoordelijke

Deirdre Heylen

 

Artikel 3: doeleinden en grondslag op basis waarvan persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt

kaT-Tharsis verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of producten aankoopt en/of omdat u die gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat doen we voor de volgende doeleinden:

  • om u te kunnen contacteren als u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening en/of aangeboden producten wil aankopen;
  • om voor de gepresteerde dienstverlening de nodige documenten te kunnen opmaken (zoals o.a. factuur, samenwerkingsovereenkomst);
  • voor het afhandelen van uw betalingen;
  • om u te kunnen contacteren wanneer u een vraag of klacht hebt;
  • wanneer wij er wettelijk toe verplicht zijn;
  • om informatie te verstrekken aan de overheid indien daartoe een wettelijke noodzaak bestaat.

Artikel 4: persoonsgegevens die worden bewaard

Afhankelijk van de bovenstaande doelstellingen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens:
   • voor- en achternaam
   • adres
   • telefoonnummer
   • e-mailadres
  • Persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor de analyse van een gedragsprobleem en de opmaak van een therapieplan en aldus vervat in de voorbereidende vragenlijst, waaronder o.a. algemene beroepsinformatie, leeftijdscategorie, huis- en gezinssituatie, contactgegevens behandelende dierenarts
  • Bedrijfsgegevens
  • Afleveradres
  • Bankrekeningnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch)

De gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neemt u dan contact met ons op via info@kat-tharsis.be zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

 

Artikel 5: geautomatiseerde besluitvorming

kaT-Tharsis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

 

Artikel 6: delen van persoonsgegevens met derden

kaT-Tharsis verkoopt uw gegevens niet aan derden. We delen uw persoonsgegevens uitsluitend indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, het bereiken van de in artikel 2 vernoemde doelstellingen, als dat wettelijk verplicht en toegestaan is of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met derde partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. kaT-Tharsis blijft verantwoordelijk voor die verwerkingen.

Bij (schriftelijke) toestemming van uwentwege kunnen wij ook persoonsgegevens met derden delen (wat bijvoorbeeld kan gebeuren wanneer overleg met uw dierenarts of informatieoverdracht nodig blijken).

 

Artikel 7: cookies of vergelijkbare technieken

kaT-Tharsis gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Artikel 8: termijn van bewaring van persoonsgegevens

kaT-Tharsis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de uitvoering van de diensten strikt noodzakelijk is, dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

  • Persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren, zullen we na het verlopen van de wettelijke termijn verwijderen. Persoonsgegevens worden maximum vijf jaar bewaard.
  • Boekhoudkundige gegevens worden bewaard gedurende zeven jaar, te rekenen vanaf één januari volgend op hun boekjaar.
  • Gegevens over de casus worden blijvend opgeslagen. Dat doen we om bij eventuele vervolgvragen/-problemen een historisch overzicht te hebben. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren. Tot slot gebruiken we de informatie voor educatieve, wetenschappelijke en statistische doeleinden. Het betreft in dat laatste geval de gegevens die betrekking hebben op de casus zelf. Persoonsgegevens en de namen van de katten worden veralgemeend, verwijderd of vervangen.

Artikel 9: beveiliging van uw persoonsgegevens

kaT-Tharsis neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking zoals misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan meteen contact met ons op via info@kat-tharsis.be.

 

Artikel 10: uw rechten omtrent de beveiligde gegevens

U hebt te allen tijde het recht om:

  • de verzamelde gegevens in te kijken;
  • verbeteringen te laten aanbrengen;
  • gegevens te laten verwijderen;
  • te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan het goed verloop van onze diensten en samenwerking;
  • uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
  • de gegevens te laten overdragen naar u of een door u genoemde organisatie;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kaT-Tharsis.

Op eenvoudig verzoek via e-mail aan info@kat-tharsis.be doen wij het nodige. Dat verzoek dient afkomstig te zijn van het e-mailadres dat u bij aanvang aan ons meedeelt.

Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u best zo snel mogelijk contact met ons op via info@kat-tharsis.be. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

© 2023 / kaT-Tharsis